Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Specjalistyczne Warsztaty Psychoterapeutyczne

METODY I STRATEGIE PSYCHOTERAPII INTEGRACYJNEJ

 

 

Pełna oferta warszatów specjalistycznych Instytutu Psychologii Zdrowia 

 

Warsztat A

STRATEGIE PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
TRANSFORMACJI DESTRUKCYJNYCH SCHEMATÓW  OSOBISTYCH
W wielu współczesnych koncepcjach psychoterapeutycznych negatywne schematy osobiste wskazywane są jako przyczyny zaburzeń i problemów osobistych. Rozpoznawanie schematycznych tendencji wpływających na myślenie, emocje i postawy wobec innych i samego siebie oraz docieranie do utrwalonych w psychice śladów minionych doświadczeń, które te schematy ukształtowały, pomaga w podejmowaniu różnorodnych działań służących ich modyfikacji. W trakcie szkolenia przedstawiane będą strategie służące uwalnianiu spod wpływu tych schematów odwołujące się do praktyki stosowania modelu 7 ścieżek integracji psychoterapii.

 

Warsztat B
METODY I PROCES ROZBRAJANIA MECHANIZMÓW  LĘKU I DEPRESJI
Lękowe wzbudzanie i potęgowanie zagrożeń oraz depresyjne wyczerpywanie się zasobów potrzebnych do radzenia sobie z nimi – tworzą uniwersalne i podstawowe dla bardzo wielu pacjentów, przyczyny ich problemów i zaburzeń. Wzbudzanie lęku uruchamia dużą ilość energii ukierunkowanej na unikanie i tworzenie różnych form samoobrony przed zagrożeniem. Smutek i przygnębienie są związane z traceniem dostępu do energii oraz z samodręczeniem.  Nadmiarowe i dotkliwe doświadczanie lęku i smutku obejmuje różne aspekty funkcjonowania osoby. Dlatego strategia i metody pracy psychoterapeutycznej powinna obejmować różne obszary interwencji i przemian. Uczestnicy szkolenia będą poznawać  metodykę pracy skoncentrowaną na aspektach somatycznych, behawioralnych, umysłowych, emocjonalnych i, interpersonalnych oraz skierowaną do całej osoby i podejmującą egzystencjalno-duchowe aspekty życia.

Więcej...

 

Warsztat C
STRATEGIE PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ Z  AUTODESTRUKCJĄ I WROGOŚCIĄ WOBEC SIEBIE
Wydaje się , że większość problemów skłaniających ludzi do poszukiwania pomocy u psychoterapeutów jest związana ze schematyczną tendencją do atakowania i deprecjonowania samego siebie oraz z deficytem zdolności do bycia przyjaznym wobec siebie.  Wielu ludzi walczy ze sobą i przeszkadza sobie a ich życie wewnętrzne pełne jest lęku, smutku i gniewu. Dlatego podstawowym celem psychoterapii powinno być zwiększanie zdolności do uwalniania się spod wpływu schematów autodestrukcyjnych i do umacniania pozytywnego nastawienia wobec samego siebie. W trakcie szkolenia uczestnicy będą przygotowywać się do bardziej wnikliwego rozpoznawania utrwalonych tendencji do atakowania i deprecjonowania siebie oraz strategii i metod inicjowania zmian w tym zakresie. Będą również poznawać technologię integracyjnej pracy psychoterapeutycznej z Okrutnym Krytykiem Wewnętrznym.

 

Warsztat D
METODY I PROCES UWALNIANIA OD ZAGRAŻAJĄCEGO WPŁYWU ŚLADÓW DZIECIĘCYCH TRAUM I PRZEMOCY W RODZINIE –
strategie pomocy dla DDA I DDDR

Wielu pacjentów  korzystających z pomocy psychoterapeutycznej to osoby, których dziecięce doświadczenia  były związane z traumatycznymi wydarzeniami i toksycznymi relacjami z rodzicami. Ślady takich doświadczeń uszkadzają  procesy rozwoju i formują destrukcyjne schematy osobiste. Uczestnicy szkolenia będą poznawali specyficzne strategie i procedury psychoterapeutyczne służące oswajaniu  śladów doświadczeń traumatycznych w dzieciństwie, przepracowywaniu destrukcyjnych schematów relacji z samym sobą i z innymi wynikających z uwewnętrznienia patologicznych związków z rodzicami i opiekunami oraz transformacji schematów osobistych specyficznych dla zaburzeń osobowości oraz zaburzeń nerwicowych.

 

Warsztat E
METODY I STRATEGIE POMOCY W ŁAGODZENIU GNIEWU I ROZWIJANIU KONTROLI AGRESJI INTERPERSONALNEJ
Nadmiarowe doświadczanie gniewu lub agresywne jego wyrażanie jest problemem wielu osób. W ostatnich latach coraz częściej borykają się z tym także kobiety. Automatyczne i gniewne zagłuszanie i transformowania w złość miękkich emocji lęku i smutku, schematyczne tendencje przypisywania innym negatywnych postaw usprawiedliwiających własną agresję, obserwowane w rodzinie i utrwalone wzorce agresji interpersonalnej i utrata kontroli nad nimi, często niszczą relacje z bliskimi osobami. W czasie szkolenia uczestnicy będą poznawać metodykę rozpoznawania tendencji umysłowych i behawioralnych wzbudzających gniew oraz ich rozumienia osobistych źródeł jego nadmiarowości. Będą również trenować procedury rozwijania umiejętności kontroli agresywnych zachowań i poszukiwania konstruktywnych form doświadczania i wyrażania emocji.

 

WARSZTAT F
STRATEGIE I METODY POMOCY DLA PAR - PROBLEMY I KONFLIKTY W ZWIĄZKACH
Coraz więcej par boryka się z problemami we współżyciu ale dostępność pomocy psychologicznej dla par jest w Polsce bardzo ograniczona. Bardzo wiele par ma ogromne trudności w konstruktywnym komunikowaniu się i  w empatycznym rozumieniu partnerów. Niezrealizowane oczekiwania i rozczarowania, trudności seksualne i lęk przed intymnością, błędy i urazy, tworzą zbyt trudne wyzwania. Uczestnicy szkolenia będą uczyli się rozpoznawania specyfiki problemów par oraz poznawali strategie i procedury integracyjnego modelu pracy z parą, skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności wzajemnego rozumienia, komunikowania i rozwiązywania wspólnych problemów. 

 

WARSZTAT G
METODY PRACY Z BULIMIĄ I ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA


WARSZTAT H
STRATEGIE POGŁĘBIONEJ PSYCHOTERAPII DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

WARSZTAT I
STRATEGIE POGŁĘBIONEJ PSYCHOTERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH

 


 

Zawartość merytoryczna

W ramach każdego z warsztatów będzie przedstawiane:

  • Wprowadzenie teoretyczne - perspektywa integracyjna-schematy i umiejętności
  • Robocza analiza problemów i zaburzeń specyficznych dla tematyki warsztatu
  • Strategie psychoterapeutyczne oraz metody realizacji zadań terapeutycznych

Uczestnicy będą trenować praktyczne umiejętności związane z

  • pracą na wybranych ścieżkach integracyjnych
  • stosowaniem specyficznych procedur terapeutycznych
  • wdrażaniem strategii i ewaluacją procesu psychoterapii.

Organizacja

  • Opieka merytoryczna nad szkoleniem - prof. Jerzy Mellibruda - uczestnicy otrzymują jego podręcznik pt. SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII oraz materiały szkoleniowe i dyplomy ukończenia kursu. Zajęcia prowadzą certyfikowani psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.
  • Każdy warsztat obejmuje 2 sesje weekendowe - 50 godz. dydaktycznych (piątek-niedziela). Informacje i zgłoszenia kandydatów poprzez stronę www.psychologia.edu.pl  lub  www.ipz.edu.pl ,  Tel. 22 8638738 sekretariat IPZ.
  • Koszt zajęć dydaktycznych każdego warsztatu - 1000 zł. Warsztaty będą prowadzone w Warszawie, w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH ul. Mszczonowska 6. Dla osób dojeżdżających koszt noclegów i pełnego wyżywienia w czasie jednej sesji warsztatowej wynosi 185 zł. 
  • zajęcia rozpoczną się od maja 2012. Terminy warsztatów będą ogłoszone w marcu 2012. Osoby zgłaszające przy pomocy poniższej ankiety swoje zainteresowanie uczestnictwem otrzymają propozycje terminów na swoje skrzynki mailowe.

logo-z-napisem-białe