Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Regulamin ubiegania się o Certyfikat Specjalisty
w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Postanowienia ogólne

 1. Certyfikat  specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej dla par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP  jest rekomendacją do pracy w obszarze związanym z pomocą psychologiczną dla par.
 2. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu po rozpatrzeniu warunków koniecznych do jego uzyskania. Zarząd IPZ PTP powołał Kapitułę Certyfikatów, której zadaniem będzie przyznawanie certyfikatów, w następującym składzie:
  • Beata Chmielewska - kierownik Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, zastępca dyrektora IPZ PTP – przewodnicząca Kapituły
  • Jerzy Mellibruda – dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
  • Dorota Brewińska – certyfikowany psychoterapeuta, v-ce prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej
  • Anna Gomińska - certyfikowany psychoterapeuta integracyjny, trener treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacja II st PTP)
  • Jolanta Hojda – psychoterapeuta, certyfikowany superwizor psychoterapii, nauczyciel akademicki
  • Iwona Kołodziejczyk – psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Jolanta Siechowicz -   certyfikowany psychoterapeuta integracyjny, certyfikowany superwizor psychoterapii.
  • Honorata Skrętowska – certyfikowany psychoterapeuta integracyjny, certyfikowany superwizor psychoterapii
 3. Członków Kapituły Certyfikatu powołuje i odwołuje zarząd Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 4. Certyfikat przyznawany jest jednorazowo.
 5. Certyfikat jest drukiem ścisłego zarachowania (każdy posiada swój niepowtarzalny numer).


Kryteria przyznawania Certyfikatu w trybie zwyczajnym

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Certyfikatu jest:

 1. Ukończenie 2-letniego Studium Pomocy Psychologicznej dla Par (295 godzin wykładów i warsztatów oraz 40 godzin superwizji).
 2. Zdanie egzaminu kompetencyjnego z oceną przynajmniej dobrą – wykazanie się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pracy z parami. Egzamin końcowy SPPdP składa się z trzech części:
  1. obrony pracy pisemnej „Studium przypadku pary”
  2. obrony materiału rejestrującego pracę z parą – godzinna sesja
  3. odpowiedzi ustnej na 3 losowo wyciągnięte pytania z listy pytań egzaminacyjnych.
 3. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu certyfikacyjnego Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata o wyniku egzaminu.
 4. Kandydat, który zdał egzamin z wynikiem przynajmniej dobrym, otrzymuje Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 5. Procedura certyfikacyjna jest płatna, z opłat pokrywane są: honoraria za recenzowanie materiałów przygotowanych przez studentów (studium przypadku i nagranie sesji z parą), honoraria za udział Członków Komisji w procesie certyfikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.
 6. Wysokość opłaty certyfikacyjnej uchwalana jest co roku przez Zarząd IPZ PTP.


Przyznawanie certyfikatu w trybie nominowanym

Zostaną przyznane certyfikaty osobom o niekwestionowanym dorobku w zakresie pomocy psychologicznej dla par, które są pracownikami IPZ PTP i prowadzą zajęcia w ramach Studium Pomocy Psychologicznej dla Par.

Osoby, które otrzymały Certyfikat zobowiązane są do przestrzegania zasad kodeksu etycznego PTP, stałego doskonalenia zawodowego oraz superwizowania własnej pracy.

logo-z-napisem-białe